;

(Version 2.2, 08 Juni 2019 - der tages forbehold for trykfejl og ændringer).

Kontrakten/Aftalen/Det solgte

Kun betingelserne i dette dokument, kan konstituere kontrakten mellem Køberen og eco2LIGHT vedrørende salg af produkter.

Disse almindelige salgs, handel - og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser (herefter produkter) fra eco2LIGHT til enhver kunde (herefter Køber).

Eco2LIGHT er ikke bundet af vilkår fremsat af køber, som afviger fra leveringsbetingelserne. Eco2LIGHT er heller ikke bundet af vilkår fremsat af køber, selvom eco2LIGHT ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.

eco2LIGHT leverer til Køber de i på faktura specificerede LED-produkter, hvis egenskaber og funktioner er nærmere specificeret i produktblade.

Den aftalte pris for varerne er angivet på faktura udstedt til Køber.

 

Levering & Betaling

Levering gennemføres ved overdragelse til fragtmanden på leveringsstedet jf. Inco terms. Ved levering af produkterne, overdrages ansvaret fuldt ud til Køberen. Hvis intet andet er anført er levering ”EXW eco2LIGHT” (AB Lager Aalborg eller Herning).

Priser for produkter er eksklusive moms og/eller andre afgifter. Eco2LIGHT forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

Det anførte leveringstidspunkt er fastsat af Sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved denne aftales indgåelse. Betalingsbetingelserne er anført på ordrebekræftelse og faktura.

Hvis ingen betalingsbetingelser er anført gælder følgende; Netto kontant senest 8 dage efter fakturadato. Sker betaling ikke rettidigt forbeholder eco2LIGHT sig retten til at der beregnes rente 2 % pr. påbegyndt måned. Hvis Købers betalingsevne efter aftalens indgåelse efter Sælger skøn forringes væsentligt, eller såfremt Sælger ikke kan opnå debitorforsikring, kan der forlanges kontant betaling eller anden form for sikkerhedsstillelse.

Forsinket betaling anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som ikke forfaldent, indbetalt med det samme. eco2LIGHT forbeholder sig retten til ved rykkerskrivelse at opkræve et rykkergebyr på dkk. 100.

Ejendomsretten til produkterne overgår først, når eco2LIGHT har modtaget betaling af det fulde beløb.

Betaling ved modregning kan ikke finde sted.

 

Transport og installation

Køberen er ansvarlig for omkostninger, forbundet med transport, relokering og ibrugtagning af produkterne.

Fragtomkostningen pålægges faktura. Fragtgebyret udgør min. kr. 75,- dkk + moms pr colli. Dette gælder inden for Danmark og landfaste øer.

Med mindre andet er skrifteligt aftalt er LED-produkterne leveret u-monterede, idet Køber så selv skal forestå korrekt installatør montering, for at opretholde produktgarantier.

Køberen er fuldt ud ansvarlig for al vedligeholdelse af produkterne efter levering.

 

Forsinkelse

Køberen er berettiget til at annullere kontrakten, I tilfælde af at leveringen er forsinket i mere end det tager at hjemtage produkterne fra producenten (oftest 12-16 uger), med mindre der er tale om uforudsete begivenheder.

Sælger kan uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden ved forlænget produktionstid.

 

Annullering af afgivet ordre

Annullering af afgivet ordre kan, på lagerførte varer, foretages inden afsendelse fra eco2LIGHT.

I særlige tilfælde tilbyder eco2LIGHT at hjemtage produkter, som ikke normalt lagerføres. I disse situationer kan eco2LIGHT kun sælge varen i hele colli. Endvidere vil et krav om minimumskøb hos leverandøren, overfor eco2LIGHT, være det minimum køber skal aftage af skaffevaren. Eco2LIGHT er desuden berettiget til at opkræve et gebyr for dette. Når køber afgiver ordren og accepterer tilbud på denne type skaffevarer, bortfalder købers mulighed for at annullere ordren.

Et køb er endeligt, når Sælger har bekræftet ordren mundtligt til sælger eller pr. email (betragtes som ordrebekræftelse) eller hvis eco2LIGHT har fremsendt ordrebekræftelse, som ikke afvises senest 5 hverdage dage efter modtagelse. Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af Køberen uden skriftlig accept fra Sælger, og da kun mod betaling af påløbne omkostninger.

Annullering senere end de ovenfor omtalte deadlines, vil medføre returneringsgebyr på 25 % af varens salgspris. Annullering af ordren skal meddeles skriftlig til eco2LIGHT.

Nægtelse af modtagelse betragtes som annullering senere end afsendelse, og vil medføre et returneringsgebyr på 25 % af salgsprisen, ved at der udstedes en kreditnota, lydende på 25% mindre end salgsprisen. Køberen er ansvarlig for returfragt og forsikring på de returnerede varer. Varerne skal returneres i ubrudt, original emballage.

 

Afhentning af produkter

Afhentning af produkterne skal ske indenfor en periode af 14 dage fra leveringsdatoen. Såfremt produkterne ikke er afhentet indenfor denne frist, er eco2LIGHT berettiget til at fjerne og opbevare produkterne på Køberens omkostninger. Køberen er uanset heraf ansvarlig for den fulde salgspris med fradrag for eventuelle deposita.

 

Besked om fejl og mangler

Køberen er pligtig til at undersøge produkterne for fejl og mangler omgående efter levering, og meddele disse skriftlig indenfor 14 dage efter modtagelse.

Efter denne periode er Køberen alene berettiget til at gøre krav på skjulte fejl, som ikke kunne erkendes ved de første undersøgelse. Disse skal meddeles skriftligt til eco2LIGHT uden yderligere forsinkelse.

eco2LIGHT er ikke ansvarlig for eventuelle mangler, som erkendes efter overdragelse af ansvaret for produkterne til Køberen, med undtagelse af de forhold, som er beskrevet ovenfor.

eco2LIGHT fralægger sig ethvert ansvar for indirekte tab, økonomiske, tab af tid, installatør omkostninger, leje af lifte, leje af værktøjer, tab af profit og lignende, som mangler i leverancen har forudsaget for Køberen.

Efter Sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret eller købesummen for det solgte vil blive krediteret Køber. I udgangspunktet vil eco2LIGHT altid forsøge at omlevere.

Sælger hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage, installation eller for sædvanligt slid og brug.

 

Uforudsete begivenheder

Følgende forhold resulterer i en undtagelse omkring gennemførelsen af kontrakten:

Arbejdsmarkedskriser, strejker, lockouts og andre forhold som parterne ikke har indflydelse på, såsom brand, krig, mobilisering, uforudset militær indkaldelse, sabotage, valutarestriktioner, handelsembargo, opstand, uroligheder, produktionsmangel, generel mangel på varer og mangel på varer fra leverandører.

eco2LIGHT er berettiget til at informere Køberen om annullering af salget, når opfyldelsen er umuliggjort indenfor rimelig tid, på grund af ovenstående begivenheder.

 

Produktansvar & Produkt information

eco2LIGHT er ikke, overfor Køberen, ansvarlig for skade på personlige ejendomme, ligesom eco2LIGHT ikke er ansvarlig for tab af profit eller andre indirekte tab. Sælger påtager sig ligeledes ikke ansvar for driftstab eller andet indirekte tab ved nedbrud af LED-produkter, herunder ved driftsstop ved montering af udbrændte, kortsluttede eller defekte produkter.

eco2LIGHT er ikke ansvarlig for skader som følge af overbelastning eller fejlbehandling af produkterne.

eco2LIGHTs erstatningsansvar er, uanset årsag, begrænset til og uagtet kravets art - til den kendte og aftalte købesum på ordrebekræftelsen/faktura.

eco2LIGHT forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer i produktspecifikationer, og vil altid forsøge tilstræbe, at dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber.

Designs, tegninger, specifikationer og lignende, som uagtet af tidspunkt er udleveret af eco2LIGHT, forbliver eco2LIGHTS ejendom og må ikke videregives uden Sælgers skriftlige samtykke.

 

eco2LIGHT garanti

Garantien med mindre andet fremgår, er 1 år på lyskilder og installationskomponenter, 3 år på spots, Downlights, paneler og Tracklights og 5 år på LED rør, Industrielle armaturer og sports armaturer, med mindre andet er angivet i ordrebekræftelsen.

Forandring af eller indgreb i de solgte varer uden Sælgers samtykke fratager Sælger for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Garantien er alene betinget af, at LED-enhederne er korrekt monteret i fejlfri velvedligeholdte armaturer af autoriserede installatører, og at LED-produkterne ikke har været udsat for fejlstrøm i forhold til driftsstrøm, lynnedslag og fejl- og over-spænding, ligesom garantien betinger, at LED-produkterne ikke har været udsat for fejlbrug eller hærværk. Endelig er garantien ydet alene til Køber og kan ikke uden skriftelig accept overdrages.

I tilfælde af serie-svigt på produktet, som ikke kan henføres til produktet, men til forhold i kundens elektriske installation, ydes der som udgangspunkt ikke ombytningsgaranti.

Ved en ombytning af et LED belysningsprodukt kan eco2LIGHT ikke garantere samme lysmængde og farve på det erstattede produkt. Dette gælder også, såfremt Køber tilkøber et ekstra LED produkt af et tidligere leveret LED produkt. Ved en erstatning af LED produktet under garanti, har køber ansvaret for ny-installation.

 

Produktinformationer & rådgiveransvar

eco2LIGHT er i almindelighed kun ansvarlig for, at det solgte svarer til de specifikationer, der er oplyst i forbindelse med salget.

eco2LIGHT har intet ansvar for udtalelser, hvis det er angivet, at udtalelserne hviler på en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering.

eco2LIGHT hæfter aldrig for driftstab, avancetab, installationsomkostninger ved re-installering, afledte installationsomkostninger (leje af lift), dagbøder eller andet indirekte tab.

Enhver form for information, som ikke er offentlig tilgængelig, herunder tegninger og tekniske dokumenter, overdraget af eco2LIGHT skal forblive eco2LIGHTs ejendom og skal behandles fortroligt af køber. Fortrolig information må således ikke uden eco2LIGHTs skriftlige tilsagn kopieres, reproduceres eller overdrages til tredjepart eller bruges til andet formål end det ved overdragelsen tiltænkte. Fortrolig information skal leveres tilbage ved påkrav. Eco2LLIGHTs oplysninger om pris, levering, egenskaber, kapacitet og tekniske data, er alene vejledende og udgør ikke en tilsikring. Eco2LIGHT er uden ansvar for, at det leverede opfylder købers behov eller anvendelsesformål.

 

Overdragelse

Køberen kan ikke overdrage kontrakten/kontrakter/faktura uden eco2LIGHTs skriftlige samtykke, hvilken eco2LIGHT også skal være berettiget til at afvise.

 

Lovvalg og værneting

Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse Salgs, Handels- og Leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

For salg til kunder i Danmark, skal enhver tvist mellem parterne afgøres i Retten i Aalborg, uanset karakteren af tvisten..

For salg til udenlandske kunder, skal enhver tvist mellem parterne afgøres ved anvendelse af dansk retspraksis i Sø- & Handelsretten.